ഫോട്ടോ വൈഡ് മാഗസിന്‍, പോസ്റ്റലായി ലഭിക്കുവാന്‍ 9495923155 ലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വിലാസം sms അയക്കൂ

0
374
23 വര്‍ഷമായി മുടങ്ങാതെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്ന ഫോട്ടോ ഗ്രാഫര്‍മാരുടെ വേദഗ്രന്ഥം ‘ഫോട്ടോ വൈഡ് മാഗസിന്‍, പോസ്റ്റലായി ലഭിക്കുവാന്‍ 9495923 155 ലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വിലാസം sms അയക്കൂ.*
*1വര്‍ഷത്തേക്ക് 12 ലക്കം 600/- രൂപ ( ഒരു ലക്കം സൗജന്യം.) 2 വര്‍ഷത്തേക്ക് 24 ലക്കം 1200/- രൂപ(3ലക്കം സൗജന്യം.)ഇത് ഇപ്പോള്‍ ചേരുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രം*.
ജൂണ്‍ ലക്കം പോസ്റ്റല്‍ വരിക്കാര്‍ക്ക് ഒന്നും, രണ്ടും തിയ്യതികളില്‍ അയക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here