ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കെവിൻ കാർട്ടർ എന്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. (ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചരിത്രവഴികളിലൂടെ.)

0
30

ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചരിത്രവഴികളിലൂടെ. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കെവിൻ കാർട്ടർ എന്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചില്ല.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here